Energie Besparingsonderzoek

Energiebesparing niet langer vrijblijvend, maar wettelijk verplicht

Voor grootgebruikers (stroom > 200.000 kWh of gas > 75.000 m3) is een energieonderzoek volgens het Activiteitenbesluit verplicht. En er is de verplichting om alle energiebesparende maatregelen te realiseren die zich in vijf jaar (of minder) terugverdienen. Het onderzoek wordt uitgevoerd met het doel deze maatregelen te vinden. Ook worden de kosten van energie getoetst of deze economisch verbeterd kan worden.

Het bevoegd gezag (RUD) kan handhavend optreden

waardoor de milieuvergunning kan worden ingetrokken.

Voor bedrijven: een beter resultaat met minder energie
•    Inzicht in uw (huidige) energierekening
•    Overzicht besparingen
•    Direct inzichtelijk hoeveel u kunt besparen, op uw energiekosten en CO2-uitstoot
•    Vergelijking van het eigen verbruik ten opzichte van branchegenoten
•    Concreet overzicht van relevante maatregelen met korte terugverdientijden
•    Onafhankelijk advies

Branche-afspraken over energiebesparing
De afspraken tussen de overheid en de branche worden “meerjarenafspraak (MJA)” genoemd. Een individueel bedrijf kan zich conformeren aan deze meerjarenafspraak. Hiertoe dient dan een energiebesparingsonderzoek te worden uitgevoerd en een bedrijfsenergieplan (BEP) te worden opgesteld.
Indien een bedrijf niet deelneemt aan een meerjarenafspraak kan het verplicht worden een energiebesparingsonderzoek te laten uitvoeren. Deze verplichting kan worden opgelegd wanneer het energieverbruik vanaf middelgrotegebruikers (stroom 50.000 - 200.000 kWh of 25.000 - 75.000 m3 aardgas) en grootverbruikers.
 
Waarom een energiebesparingsonderzoek?
De belangrijkste redenen om een energiebesparingsonderzoek uit te voeren zijn:
 
1. Invulling geven aan de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijf
Tussen een groot aantal brancheorganisaties en de centrale overheid zijn energiebesparingsdoelstellingen vastgesteld. Om deze reductiedoelstellingen te kunnen halen dient men een  actief energiebeheer te voeren.
 
2. Energiebesparing en de milieuvergunning
Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om een energiebesparingsonderzoek als voorschrift in de vergunning op te nemen. Zelf hiertoe het initiatief nemen heeft altijd de voorkeur boven afwachten of de vergunningverlener dit doet.
 
3. Kostenbesparing
Energieverbruik kost geld. Om deze kosten te kunnen verlagen is inzicht nodig in de energie-
huishouding van het bedrijf. Dit inzicht leidt tot maatregelen die het energieverbruik en de
daarmee samenhangende kosten doen dalen.
 
4. Basis voor een bedrijfsenergieplan en energiemanagement
Een energiebesparingsonderzoek is de basis voor het bedrijfsenergieplan en uiteindelijk voor
structureel energiebeheer.
 
Stappenplan voor een energiebesparingsonderzoek
Het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek bestaat uit een drietal fasen:
1.  het inventariseren van gegevens;
2.  het analyseren van gegevens;
3.  het opzetten van het bedrijfsenergieplan.
 
1.  het inventariseren van gegevens
In de onderzoeksfase worden de energiestromen binnen het bedrijf geïnventariseerd. Er wordt gekeken naar zowel de gebouwen en terreinen als naar de productiemiddelen. Om deze fase soepel te laten verlopen zijn werkbladen ontwikkeld die tezamen met het bedrijf worden ingevuld, om zo te komen tot een goed inzicht in de energiestromen.
 
2.  het analyseren van gegevens
Het doel van de analysefase is het genereren van energiebesparingsopties. Van de voorgestelde maatregelen wordt een schatting gemaakt van de energie- en kostenbesparing en de terugverdientijd.
 
3.  het opzetten van het bedrijfsenergieplan
In de planfase worden keuzes gemaakt uit de energiebesparingsopties, die tezamen het bedrijfsenergieplan vormen. Het hart hiervan is een planning waarin wordt aangegeven welke energiebesparende maatregelen zullen worden uitgevoerd, door wie en in welk tijdsbestek.
 
Wat doet Kuipers Solutions?
Kuipers Solutions voert energiebesparingsonderzoeken uit bij een grote verscheidenheid aan  
bedrijven. De combinatie van jarenlange ervaringen met ondernemingen in het MKB en het in huis hebben van ervaren adviseurs betekent dat u maatwerk mag verwachten dat aansluit bij de eigen bedrijfsvoering. 
Kuipers Solutions staat garant voor actuele kennis en informatie van wet- en regelgeving, normen en richtlijnen. De nieuwste ontwikkelingen worden direct in het energiebesparings-onderzoek verwerkt. Ook vindt er een beoordeling plaats van het prijsniveau van uw energierekening.
Kuipers Solutions kiest voor een langdurige relatie met haar klanten. Als u kiest voor Kuipers Solutions betekent dit dat de adviseur uw bedrijf steeds beter leert kennen en daarmee uw bedrijf steeds beter en efficiënter van dienst kan zijn.  
 
Doorlooptijd
Het uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek duurt, afhankelijk van de complexiteit van het bedrijf en de beschikbaarheid van gegevens, circa 1 à 2 maanden. Indien gewenst kan één en ander sneller worden uitgevoerd. Kuipers Solutios bewaakt gedurende het traject de voortgang en heeft regelmatig overleg met het bedrijf.
 
Kosten van uitvoering door Kuipers Solutions
Kuipers Solutions brengt op verzoek een op de bedrijfssituatie gerichte offerte uit met een plan van aanpak en een kostenraming.